Scholars

Ri Jong Gwa
Kang Pun I
Jin Hak Son
Yu Chol Jun
Kim Yong Hwang
Kim Un Nam
Kim Su Chol
Kim Jin Myong
Choe Kum Chun